REGULAMIN REZERWACJI I POBYTU NA OW ALBATROS, OW ALINA, OW MILICZ

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług hotelarskich przez Usługodawcę, pobierania przez Usługodawcę od Usługobiorcy kaucji na zasadach określonych w Regulaminie, przebywania zwierząt na terenie a nadto prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy wynikające z umowy zawartej na odległość.

 2. Usługodawca świadczy usługi hotelarskie zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 884), które obejmują krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domków oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych.

 3. Rezerwacja odbywa się w następujący sposób: Usługobiorca otrzymuje możliwość wyboru oferowanych domków na OW Alina, OW Albatros lub OW Milicz.

  Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłacenie bezzwrotnej przedpłaty (zadatku) w toku procesu rezerwacji w wysokości ustalonej przez Usługodawcę / minimum 30 % /.

  Każda wpłata jest zadatkiem bez względu na treść w tytule przedpłaty. Uiszczenie zadatku jest równoznaczne z zawarciem umowy na odległość pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą i oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 4. W przypadku skrócenia pobytu Usługobiorcy nie przysługuje zwrot opłaty za pobyt.

 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 15:00 a kończy o godz. 10:00 . Recepcja jest czynna

  od godz. 8:00 do godz.20:00. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do godz. 6:00.

 6. Warunkiem zakwaterowania jest uregulowanie całkowitej należności za pobyt , uiszczenie

  opłaty klimatycznej / cennik zgodnie z uchwałą Rady Miasta Łeba / oraz wpłacenie kaucji /200 -400 zl w zależności od rodzaju domku / zabezpieczającej roszczenia Usługodawcy w przypadku zaistniałych szkód lub stwierdzonych braków w wyposażeniu w wynajmowanym domku, zaistniałych z winy Usługobiorcy. Goście ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone ze swojej

  winy szkody zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Wszelkie usterki wynikłe z użytkowania

  należy zgłaszać niezwłocznie na recepcję.

 7. Nie akceptujemy kart płatniczych.

 8. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 jest dozwolony jedynie pod opieką osób dorosłych. Pobyt dzieci do lat 13 na placu zabaw, świetlicy i boisku udostępnianym przez Usługodawcę jest dozwolony pod opieką osoby dorosłej.

 9. W domkach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu. Za nieprzestrzeganie tego zakazu

  Gość zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 500 zł, zgodnie z Ustawą z dnia 8 kwietnia 2010 roku o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529).

 10. Zabrania używania w domkach własnych urządzeń grzewczych. Istnieje możliwość wypożyczenia ich na recepcji. Nie zastosowanie się do powyższego spowoduje konieczność uiszczenia opłaty w wysokości 200 zl.

 11. Korzystając z usług ośrodka nie można zakłócać wypoczynku innym wczasowiczom. Zabrania się wykonywania lub odtwarzania głośnej muzyki bez zgody kierownictwa lub zachowania rażąco zakłócającego spokojny pobyt innym Gościom.

 12. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, przedmioty i środki pieniężne pozostawione w domkach i samochodach, dlatego należy zachować należytą staranność w momencie opuszczenia domku, zamykanie okien i drzwi .

 13. Wynajmujący nie może udostępniać domku lub noclegu innym osobom nie zakwaterowanym na ośrodku .Dopuszcza się możliwość przyjmowania gości w godz 8-22, po uprzednim zgłoszeniu

  tego faktu w recepcji.

 14. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i PPOŻ oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu. Osoby nie przestrzegające regulaminu, zakłócające spokój, a także korzystające z powierzonego mienia w sposób niezgodny z regulaminem mogą być obciążone finansowo przez właściciela Ośrodka i zmuszone do opuszczenia Ośrodka bez prawa do jakiegokolwiek zwrotu poniesionych wcześniej opłat i wszelkich odszkodowań.

 15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami) oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

 16. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, w przypadku braku możliwości ich polubownego rozstrzygnięcia rozstrzyga Sąd powszechny właściwy dla miejsca rejestracji Firmy Usługodawcy.